Равни възможности

Публикувано на

От август 2019 г. Център АЛОС е партньор на Община Кюстендил в изпълнение на проект „Равни възможности за малцинствата и уязвимите групи – преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа за личностно развитие“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Общата цел на проекта е да допринесе за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

Специфична цел по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ е насочена към подкрепа за социално включване, чрез осигуряване на достъп до образование и обучение.

Дейностите ОП НОИР се реализират от Център АЛОС – партньор на Община Кюстендил в ДГ „Слънце” и ОУ „ Проф. Марин Динов” гр. Кюстендил. Изпълняват се творчески, образователни, аналитични и консултационни дейности, фокусирани върху децата и техните семейства. Активностите са за повишаване на тяхната мотивация за реинтеграция в образователната система, подобряване на образователната среда в детската градина и училището, насърчаване участието на родителите в образователния процес, за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието и преодоляване на негативни обществени нагласи. Част от дейностите се провеждат в дистанционна среда.

Целеви групи

  1. Деца и ученици от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи/ и от семейства, търсещи или получили международна закрила;
  2. Родители от етническите малцинства и/или от маргинализираните групи, и от семейства, търсещи или получили международна закрила.

Чрез изпълнение на дейностите, в Община Кюстендил ще се създадат условия и предпоставки за инвестиране в комплексни интегрирани мерки, насочени към подобряването на социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности за борба с бедността и социалното изключване.

Със споразумение № 01 към Договор №BG05M9OP001-2.018-0031-С01 по ОП РЧР и Договор №BG05M9OP001-2.018-0031-2014BG05М2ОP001-C01 по ОП НОИР по проект „Равни възможности за малцинствата и уязвимите групи – преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа за личностно развитие“ срока за изпълнение е удължен до 30.06.2021 г.