Дейност

Център за неформално образование и културна дейност Алос е регистриран като сдружение по Закон за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза.

Център Алос е регистриран в Единния регистър на Дирекция „Музика и танц“ към Министерство на културата на Република България с №0569/16.04.2007

Център Алос е регистриран в Регистър на Столична програма „Култура“ с №666/16.03.2011

Център Алос е одобрен по процедура на Столична община за работа с доброволци в домове за деца лишени от родителска грижа с Протокол №22/23.11.2011 г.

Мисия

Създаване на подходяща културна и социална среда за пълноценен живот в България.

За да постигне своята мисия център Алос работи за:

 • Създаване на образователни алтернативи за подготовка на артисти, формиране на публики и стимулиране на културен контекст.
 • Насърчаване на връзки между артисти, културни мениджъри, НПО, институции и бизнес за поддържане на културни мрежи.
 • Задълбочаване на международните културни връзки чрез стимулиране обмена на културни продукти, артисти и обучаващи се в областта на изкуството и културата.
 • Оптимизиране на неформалните образователни практики в сферата на изкуството за обучение на младежи и деца към запознаване с адекватни на съвремието изразни средства, форми и възможности за себеизява.
 • Логистична и административна подкрепа на алтернативна културна продукция.
 • Прилагане на средствата на изкуството за преодоляване на социалното изключване и обществена изолация на общности и хора в неравностойно социално положение.

Дейност

Сдружението осъществява дейността си в следните направления:

културни политики, културен мениджмънт, образование в сферата на културата

Направлението включва организация на творчески изяви, фестивали и публични събития, насочени към разширяване на съществуващия в страната културен диапазон. Център Алос подкрепя дебютни изяви на млади артисти, подпомага подготовката им и оказва организационна подкрепа за реализации пред публика. Сдружението създава неформални образователни платформи за подготовка на артисти и публики, инициира културни събития с образователен характер, популяризира алтернативни културни пространства. Организацията работи в тясна връзка с артисти, образователни и културни институции, представители на неправителствения сектор и бизнеса.

обществени кампании и работа с общности и хора в неравностойно социално положение

Това направление включва организиране на кампании, насочени към решаване на актуални обществени проблеми; набиране на средства и реализиране на дейности свързани с подпомагане на социалната адаптация на хора и общности в неравностойно социално положение. Целевите групи са деца лишени от родителска грижа, хора с увреждания, с наркотична или алкохолнa зависимост. Център Алос полага усилия за повишаване на квалификацията на работещите в социалната сфера (социални работници и поддържащ персонал на специализирани домове и социални учреждения. ), като предлага обучения, насочени към разширяване на компетенциите им за използване на различни артистични практики. Екипът вярва, чe функционирането на социалните системи и организации в най-голяма степен зависи от квалификацията, кондицията и мотивацията на работещите в тях специалисти.

Център Алос ежегодно организира благотворителни обществени кампании за подпомагане социалната адаптация на хора в неравностойно положение.

работа с младежи

Дейността на център Алос в това направление е свързана с организиране на международни и регионални младежки проекти в сферата на неформалното образование, в които основният инструмент за педагогическа работа са различните артистични форми. Водещата насока е свързана с прилагане на средствата на изкуството за стимулиране на социалната активност на младите хора, към създаване на възможности за творческа изява и обмяна на идеи и опит. Организацията работи предимно със студенти и ученици от артистични специалности, също така с младежи с интерес в сферата визуалните и сценичните изкуства. Център Алос е в партньорска мрежа с младежки организации от Германия, Италия, Испания, Литва, Словения, Унгария, Румъния, Сърбия и други страни. Сдружението периодично изпраща групи за участие в международни младежки обмени, инициативи и обучения по програма „Младежта в действие“ на ЕС в различни страни на Европа.

музикално-издателска и продуцентска дейност

Център Алос представлява юридически музикалния лейбъл „MISSSKIN.NET“. Лейбълът извършва продуцентска и издателска дейност на некомерсиална музикална продукция; подкрепя логистично и организационно независими музикални проекти и артисти; инициира прояви свързани с развитието на алтернативната музикална сцена.

http://www.youtube.com/user/missskinnet

http://missskin.net/

http://www.facebook.com/pages/missskinnet/126368450721883

образователни и консултантски услуги

Център Алос извършва набор от образователни и консултантски услуги, съобразени с нуждите на целевите групи, към които е насочена дейността му.

Основните сфери на дейност на центъра са:

 • Посредничество и консултации за установяване на връзки и диалог между представители на неправителствени организации на местно и национално и международно равнище
 • Организация и провеждане на работни срещи, обучителни семинари и конференции
 • Създаване на програми за обучения и адаптиране на външни образователни модели от полето на неформалното образование
 • Подпомагане взаимодействието между български организации и международни програми и структури
 • Проучвания, анализи и публикации
 • Изготвяне на документации и презентационни материали за дейности на институции и неправителствени организации
коментар

Коментарите са затворени.