Равни възможности за малцинствата и уязвимите групи

Публикувано на

 

 

От 1 август 2019 г. Център АЛОС е партньор на Община Кюстендил в изпълнение на проект „Равни възможности за малцинствата и уязвимите групи – преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа за личностно развитие“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Стойност на проекта: 882 659.05 лв.

824 915.00 лв. /преки разходи/ и 57 744.05 лв. /непреки разходи – 7% от пр. р-ди/

ОП РЧР – 467 289.00 лв. /преки разходи/

ОП НОИР –  357 626.00 лв. /преки разходи/

 Срок на изпълнение – 24 месеца

 Общата цел на проекта е да допринесе за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

 • Специфичните цели по ОП „Развитие на човешките ресурси“ са насочени към подкрепа за социално включване чрез:
 • Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи;
 • Осигуряване на достъп до образование и обучение;
 • Подобряване достъпа до социални и здравни услуги;
 • Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.
 • Специфична цел по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ е насочена към подкрепа за социално включване, чрез осигуряване на достъп до образование и обучение.

По ОП РЧР  ще се разкрие „Център за развитие на уязвими общности” в сградата на ОДК с адрес: гр. Кюстендил, ул.“Марин Дринов“ № 7.

Създаването на Център за развитие на уязвими общности” ще допринесе за разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства, чрез предоставяне на възможности за връщането на реалния пазар на труда.   Реализирането на настоящата процедура ще разшири и обемът, многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността на територията на община Кюстендил.

По проекта ще се проведе обучение за придобиване на 1-ва степен на професионална квалификация. Обучените лица ще получат легитимно Свидетелство за професионално обучение и  на 40 бр. ще бъде осигурена трудова заетост за срок до 12 месеца при работодатели, партньори на Община Кюстендил.

Община Кюстендил ще реализира проекта с помощта на партньори и по двете оперативни програми. Всеки партньор е избран на база публична и прозрачна процедура за избор.

Целеви групи по ОП РЧР са:

 1. Представители на ромската общност;
 2. Хора в риск и/или жертва на дискриминация;
 3. Хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация.

Дейностите  ОП НОИР ще бъдат реализирани от Център за неформално образование и културна дейност „Алос” – партньор на Община Кюстендил в ДГ „Слънце” и ОУ „ Проф. Марин Динов” гр. Кюстендил. Децата и техните семейства ще имат възможност да получат услуги за повишаване на тяхната мотивация за реинтеграция в образователната система, подобряване на образователната среда в детската градина и училището, насърчаване участието на родителите в образователния процес, за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието и преодоляване на негативни обществени нагласи.

Целеви групи по ОП НОИР са:

 1. Деца и ученици от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи/ и от семейства, търсещи или получили международна закрила;
 2. Родители от етническите малцинства и/или от маргинализираните групи, и от семейства, търсещи или получили международна закрила.

За Партньори за дейностите по ОП РЧР след проведена публична и прозрачна процедура бяха избрани следните кандидати:

 • „БУЛПЛАН ИНВЕСТ“ ООД;
 • „РАМИРА КЮСТЕНДИЛ“ ООД;
 • „СУНА 2“ ООД;
 • „ГРИНД ЛАБ“ ЕООД;
 • ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ“;
 • ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ“;
 • „ФАБИЕС“ ЕООД;
 • СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ– АЛОС“

За Партньори за дейностите по ОП НОИР след проведена публична и прозрачна процедура бяха избрани следните организации:

 • СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ – АЛОС“;
 • ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ“;
 • ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ“.

Изпълнението на заложените дейности в проекта ще са в съответствие и ще допринесат за реализиране на целите на основните стратегически документи: Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г., Областната стратегия и Общински план за интегриране на ромите, Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. и Общинската стратегия за развитие на социалните услуги.

Предвидените мерки са насочени към социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите и уязвими групи. Мултидисциплинарният екип на ЦРУО в сътрудничество с партньорите по проекта ще прилагат интегриран подход, съчетаващ интервенции в следните области: подобряване достъпа до заетост, образование, социални и здравни услуги, както и осигуряване на нормални жилищни условия.

Чрез изпълнение на дейностите, заложени в проекта в Община Кюстендил ще се създадат условия и предпоставки за инвестиране в комплексни интегрирани мерки, насочени към подобряването на социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности за борба с бедността и социалното изключване.