Форум „Художествено образование и култура“

Публикувано на

Сдружение АЛОС беше организатор на форум „Художествено образование и култура“. Мероприятието се проведе на 16 ноември 2018 г. Любезен домакин бе Етнографски музей на открито „Етър“ край Габрово.

Форум „Художествено образование и култура“ бе реализиран като дискусионен формат с фокус към специализираното средно образование в областта на визуалните изкуства и занаятите. Идеята бе да се анализират и дискутират теми, свързани с актуалното състояние, предизвикателствата и възможните посоки за развитие на сектора. Форумът събра водещи специалисти от различни сфери, които имат отношение към художественото образование. Крайната цел бе, на базата на представените гледни точки и проведените дискусии, да се изведе цялостна визия за  професионалното образование по изкуства и занаяти в България, която да послужи като основа за обосновани политики и стратегии за развитие на сектора.

Засегнатите във Форума теми бяха свързани с: ролята на училищата по изкуствата за запазване на нематериалното културно наследство и за развитието на регионите; реалното състояние, потенциалът за развитие и актуалните заплахи и предизвикателства пред професионалното образование по изкуства и занаяти. Бяха представени гледни точки към сектора от позициите на Министерството на културата, висшето образование, неправителствения сектор, музейните институции, както и самите средни училища

Лектори на форума бяха: Проф. д. н. Иван Кабаков, културолог; Проф. д. изк. Чавдар Попов, изкуствовед; Доц. д-р Бойка Доневска, изкуствовед, зам. ректор на Националната художествена академия; Доц. д-р Светла Димитрова, музеен специалист, директор на ЕМО „Етър“; Гл. ас. д-р Добрин Атанасов, зам.-председател на сдружение АЛОС; Орфей Миндов, директор на Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“; Ралица Базайтова, главен експерт в дирекция Сценични изкуства и художествено образование на Министерството на културата.

Предстои резултатите от форума, както и докладите на всички лектори да бъдат събрани в общо онлайн издание, което да бъде достъпно на сайта на сдружение АЛОС.